Przejdź do treści
192520-OXNZ2Q-274

Aspekty prawne dotyczące zagospodarowania wody deszczowej

Aspekty prawne zagospodarowania wody deszczowej

Braki w polskim prawie dotyczące jednoznacznych przepisów związanych z zagospodarowaniem wody deszczowej prowadzą do dowolności w interpretacji przepisów.

Lokalizacja Systemu

Budowa systemu zagospodarowania wody deszczowej należy traktować podobnie jak przydomowe oczyszczalnie ścieków, gdzie ważnym są bezpieczne odległości od innych obiektów , np. posadowienie zbiornika 5 m od budynku, 2 m od granicy działki, itd.

Pozostałe części wytycznych montażowych znajdziemy w instrukcjach montażowych sporządzonych przez producentów tychże rozwiązań. Warto się do nich odnieść, gdyż często wyjaśniają sposób zabezpieczania systemu przed np.: montażem w wodach gruntowych, ciężkich gruntach, czy innych trudnych warunkach.

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami i poprawkami.

Pozwolenia i zgłoszenia

W praktyce budowlanej poprzez niską ingerencję w środowisko systemów gromadzenia deszczówki do podlewania ogrodów, nie ma konieczności zgłoszenia takiej budowy przed rozpoczęciem montażu zbiornika. Ważną kwestią na którą trzeba zwrócić uwagę są normy jakie należy spełniać przy odprowadzeniu ścieków lub wód do ziemi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W ustawie tej określone są parametry, jakie muszą być spełnione w przypadku odprowadzania nadmiaru wody deszczowej do gruntu po napełnieniu w całości zbiornika na deszczówkę. Zgodnie z nimi wody nie mogą zawierać więcej niż 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz maksymalnie 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych (czyli w przypadku odprowadzenia wody z parkingu, musimy wcześniej zamontować separator substancji ropopochodnych, aby wstępnie oczyścić wodę odprowadzaną). Woda deszczowa zbierana z dachów, czy tarasów nie jest narażona na tego typu zanieczyszczenia w związku z czym nie jest konieczne stosowanie separatorów ropopochodnych. W przypadku wykorzystania wody deszczowej w systemach domowych (spłukiwanie WC, podlewania ogrodów, wykorzystanie techniczne wody deszczowej, itp.) nieobligatoryjnie można dokonać zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym wraz z kompletem dokumentów identycznym jak podczas zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Dodatkowo można zgłosić instalacje do zakładu wodociągowego w celu wystąpienia o opomiarowanie takiej instalacji. Pozwoli to na obniżenie kosztów związanych z usuwaniem ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W takim wypadku wodomierz montowany jest między dopływem ze zbiornika na deszczówkę do centrali deszczowej rozprowadzającej wodę w budynku i na wyjściu do podlewania ogrodu. W ten sposób można określić ilość ścieków, które nie zostają odprowadzone do kanalizacji sanitarnej tylko wykorzystane na potrzeby zaopatrzenia wodę w budynku czy podlewania ogrodu. Wodę deszczową można zużywać do spłukiwania toalet, utrzymywania czystości w mieszkaniu czy używać do prania, co pozwala na oszczędzenie do 50% wody wodociągowej. Oczywiście zagadnienie związane ze zgłoszeniem w zakładzie wodociągowym nie dotyczy przypadku, kiedy na działce zainstalowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. 

Dobór pojemności systemu 

Ze względu na brak norm oraz przepisów związanych z wymiarowaniem czy projektowaniem pojemności systemów przyjęto, że doboru dokonuje się na podstawie wielkości opadów w miejscu inwestycji, a także powierzchni dachu i materiału z jakiego dach jest wykonany. Na podstawie tych parametrów określa się ilość wody możliwej do uzyskania. Niezbędne jest również oszacowanie zapotrzebowania na wodę deszczową w zależności od celu na jaki woda ma być spożytkowana. Zależeć może to od powierzchni ogrodu, powierzchni mieszkania czy ilości punktów czerpalnych zasilanych deszczówką.

Pozostałe aspekty prawne

  • Postawą do gospodarowania zasobami wodnymi jest Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 Lipca 2001 r. W tym akcie prawnym znajduje się zapis mówiący, że „korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu ekologicznego wód i ekosystemów od nich zależnych” oraz nadaje właścicielowi gruntu prawo do korzystania z wód stanowiących jego własność, co dotyczy również wód podziemnych znajdujących się na danym terenie.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi o tym, że „działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych”. Zapisy tego rozporządzenia określają sposób zagospodarowania wody opadowej do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych.
  • Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Przepisy powyższego aktu prawnego mają zastosowanie między innymi w przypadku projektowania przelewów awaryjnych systemów zagospodarowania wody deszczowej.